spacer.png, 0 kB
logo.png


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Што значи олеснувањето?
Индекс на артикл
Што значи олеснувањето?
1. Бесплатни визи за следните категории
2. Повеќекратни визи со подолг рок на важност
3. Документи кои се доволни за оправдување на целта на патувањето
4. Писменото барање треба да ги содржи следните ставки
5. Должина на процедурите за обработка на барањето за виза

3. Документи кои се доволни за оправдување на целта на патувањето:

- Ученици, средношколци, студенти, студенти на постдипломски студии и наставници кои ги придружуваат, како и лица кои патуваат поради студирање или образовна обука, вклучително и во рамките на програми за размена, како и други образовни активности или активности поврзани со училиштето: писмена покана или потврда за запишување од универзитетот, колеџот или училиштето во земјата-домаќин или студентски карти или потврдa за курсевите кои ќе се посетуваат;

- Лица кои учествуваат во научни, истражувачки, културни и уметнички активности, вклучително и универзитетски и други програми за размена: писмена покана од организацијата-домаќин за учество во наведените активности;

- Претставници на организации од граѓанскиот сектор, кои патуваат заради студирање или образовна обука, семинари, конференции, вклучително и во рамките на програми за размена: писмена покана од организацијата-домаќин, потврда дека лицето ја претставува организацијата од граѓанскиот сектор и потврда за основањето на таква организација од релевантен Регистар, издадена од надлежен државен орган, согласно националното законодавство;

- Новинари: потврда или друг документ издаден од професионална организација со кој се докажува дека лицето на кое се однесува е новинар и документ издаден од работодавачот во кој е наведено дека целта на патувањето е да врши новинарска работа;

- Учесници на меѓународни спортски настани и лица кои ги придружуваат во професионално својство: писмено барање од организација во земјата-домаќин: надлежни органи, национални спортски федерации или национални олимписки комитети на земјите-членки;

- Стопанственици и претставници на деловни организации: писмена покана од правното лице или компанијата домаќин, или од канцеларија или филијала на такво правно лице или компанија, или од државни или локални власти на земјата-членка домаќин, или од организациони одбори на трговски и индустриски изложби, конференции и симпозиуми кои се одржуваат на територијата на земјите-членки;

- Припадници на разни професии кои учествуваат на меѓународни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други слични настани кои се одржуваат на територијата на земјите -членки: писмена покана од организацијата-домаќин со која се потврдува дека лицето учествува на настанот;

- Учесници во официјални програми за размена, организирани од збратимени градови: писмено барање од градоначалникот или од раководно лице во администрација на овие градови;

- Возачи кои вршат меѓународен превоз на товар и патници во териториите на земјите-членки, со возила регистрирани во Република Македонија: писмено барање од здружение на превозници во Република Македонија кое врши меѓународен патен превоз, во кое се наведени целта, времетраењето и зачестеноста на патувањата;

- Членови на екипажи на возови, ладилници или локомотиви во меѓународни возови кои патуваат во териториите на земјите-членки: писмено барање од надлежна железничка компанија во Република Македонија, во кое се наведени целта, времетраењето и зачестеноста на патувањата;

- Блиски роднини – брачен другар, деца (вклучително и посвоени), родители (вклучително и страратели), баби, дедовци и внуци - во посета на граѓани на Република Македонија кои легално престојуваат на територијата на земја-членка: писмена покана од лицето-домаќин;

- Претставници на верски заедници: писмено барање од регистрирана верска заедница во Република Македонија во кое се наведени целта, времетраењето и зачестеноста на патувањата;

- Лица кои патуваат заради медицински причини и лица кои се неопходни заради придружба: официјален документ од медицинска институција со кој се потврдува потребата од медицинска нега во таа институција, потребата да се биде придружуван и доказ за потребните финансиски средства за плаќање на медицинскиот третман;

- Лица кои патуваат заради присуство на погребни церемонии: официјален документ со кој се потврдува смртта, како и писмена потврда за семејниот или друг однос помеѓу апликантот и починатиот;

- Членови на официјални делегации кои, на официјална покана до Република Македонија, учествуваат на состаноци, консултации, преговори или програми за размена,  како и на настани кои се одржуваат на територијата на земјите-членки од страна на меѓувладини организации: писмо издадено од надлежен орган на Република Македонија со кое се потврдува дека барателот е член на делегацијата, која патува во другата Страна со цел да учествува на претходно споменатите настани, придружено со копија од официјалната покана;

- Лица кои патуваат заради туризам: потврда или ваучер од туристичка агенција или тур-оператор акредитиран од земја-членка во рамки на локалната конзуларна соработка, со кој се потврдува резервацијата за организираното патување;

Лица кои патуваат заради посета на воени или цивилни гробови: официјален документ со кој се потврдува постоењето и зачуваноста на гробот, како и писмена потврда за семејниот или друг однос помеѓу апликантот и починатиот; 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB