spacer.png, 0 kB
logo.png


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Што значи олеснувањето?
Индекс на артикл
Што значи олеснувањето?
1. Бесплатни визи за следните категории
2. Повеќекратни визи со подолг рок на важност
3. Документи кои се доволни за оправдување на целта на патувањето
4. Писменото барање треба да ги содржи следните ставки
5. Должина на процедурите за обработка на барањето за виза

4. Писменото барање треба да ги содржи следните ставки:

а) за поканетото лице: име и презиме, дата на раѓање, пол, државјанство, број на личната исправа, време и цел на патувањето, број на влезови и доколку е релевантно името на брачниот другар и децата кои го придружуваат поканетото лице;

б) за лицето кое поканува: име и презиме и адреса, или

в) за правното лице, компанија или организација која поканува: полно име и адреса и

- доколку барањето е издадено од организација, името и функцијата на лицето кое го потпишува барањето,

- доколку лицето кое поканува е правно лице, компанија, канцеларија или филијала на правно лице или компанија основани на територијата на земја-членка, регистарскиот број како што е пропишано во домашните закони на засегнатата земја-членка. 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB